seria Oeconomica

Wydanie 346(92)3 2018

Oryginalne prace twórcze

ZNACZENIE MARKETINGU EKOLOGICZNEGO W ZACHOWANIU CZYSTOŚCI WÓD MORZA BAŁTYCKIEGO 

Włodzimierz DELUGA

Abstrakt. Artykuł został poświęcony tematyce marketingu ekologicznego, a także działaniom, jakie realizuje państwo polskie w ramach zachowania czystości wód Morza Bałtyckiego. Przedstawiono inicjatywy realizowane przez władze polskie oraz wyniki sondażu diagnostycznego, które poprzedzone są częścią teoretyczną oraz analizą stanu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego.

SOCIAL INTEGRATION AND LABOUR MARKET ACCESS FOR ASYLUM SEEKERS IN KRONOBERG COUNTY IN SWEDEN 

Magdalena ELMKVIST

Abstrakt. Artykuł ma na celu przybliżenie procedury przyjmowania osób ubiegających się o azyl w Szwecji oraz ukazanie ich integracji na rynku pracy na przykładzie regionu Kronoberg. W artykule zaprezentowano region Kronoberg jako integralną część Szwecji, następnie przedstawiono krótką historię Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Migrationsverket) oraz ewolucję przepisów dotyczących przyjmowania i działań na rzecz osób ubiegających się o azyl, w rezultacie zezwalających na podjęcie zatrudnienia w czasie oczekiwania na decyzję o przyznaniu azylu na terenie Szwecji. Poza procesem azylowym i powiązanymi z nim uwarunkowaniami prawnymi przedstawiono także działania państwa na rzecz osób oczekujących na decyzję o przyznaniu azylu oraz koszty ich przyjmowania.

OCENA KORZYŚCI Z ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Jolanta KONDRATOWICZ-POZORSKA

Abstrakt. Celem pracy jest ocena korzyści z rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie zachodniopomorskim i jego wpływu na lokalną gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Na podstawie danych z ankiet próbowano ocenić, czy gospodarstwa ekologiczne są uważane przez okoliczną ludność i władze danego regionu za pożądane oraz w jaki sposób ich istnienie przyczynia się do jego rozwoju. Postrzegane są jako podmioty, które produkując, nie niszczą środowiska naturalnego, a wręcz odwrotnie: chronią je, konserwują i właściwie kształtują krajobraz wsi. Powinny zdecydowanie wzmocnić swoją lokalną pozycję, bowiem najbliższe środowisko, w którym funkcjonują, właściwie ich nie zna. Wkład gospodarstw ekologicznych w rozwój lokalny zachodniopomorskiej wsi jest zdecydowanie za mały w stosunku do jej możliwości.

ANALIZA WPŁYWU RELIGII PROTESTANCKIEJ NA WZROST GOSPODARCZY RZESZY NIEMIECKIEJ (1879–1910) 

Janusz MYSZCZYSZYN

Abstrakt. Autor wykorzystał analizę ekonometryczną w celu weryfikacji tezy Maxa Webera przedstawionej w dziele „Etyka protestancka a duch kapitalizmu” o rzekomo pozytywnym oddziaływaniu religii protestanckiej na wzrost gospodarczy. W tym celu przeanalizowano poziom produktu krajowego brutto Rzeszy Niemieckiej w latach 1879–1910. Zgodnie z otrzymanymi wynikami regresji wielorakiej (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów) religia protestancka, oprócz poziomu emigracji, odsetka pracujących w rolnictwie, była istotna dla tworzenia społecznego dobrobytu (PKB) Niemiec. Jest to jednak zależność ujemna, gdyż wzrost liczby protestantów o 1% prowadził do spadku przyrostu poziomu PKB Niemiec o 6,146%. Tym samym nie potwierdzono słuszności ww. tezy. Współczynnik determinacji wyniósł 33,13%, co dowodzi jedynie tego, że na dobrobyt społeczny Niemiec miały wpływ także inne czynniki, których w modelu nie uwzględniono. Dużym zaskoczeniem był brak istotności zmiennej odsetek liczby uczniów i studentów.

STRATEGICZNE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AGROTURYSTYKI W MAŁOPOLSCE 

Arkadiusz NIEDZIÓŁKA

Abstrakt. W artykule przedstawiono kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju agroturystyki oraz strategii jej rozwoju. Opisano na podstawie literatury koncepcję rozwoju zrównoważonego oraz jego odniesienie do turystyki. Dokonano przeglądu pozycji książkowych oraz artykułów naukowych związanych z problematyką strategii rozwoju usług agroturystycznych w kontekście rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono tę problematykę na przykładzie strategii rozwoju gmin w dwóch powiatach województwa małopolskiego charakteryzujących się największą liczbą gospodarstw agroturystycznych – powiatu nowotarskiego i powiatu tatrzańskiego. Wykorzystano metodę badań dokumentów. Poddano analizie strategie gmin należących do tych powiatów. Zaprezentowano ponadto analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w urzędach gmin. Badania te dotyczyły strategii rozwoju agroturystyki w gminie na zasadach rozwoju zrównoważonego. We wszystkich strategiach najważniejszymi czynnikami zrównoważonego rozwoju agroturystyki określono walory przyrodnicze.

ZASTOSOWANIE METODY DEA ORAZ INDEKSU PRODUKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ MALMQUISTA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA NA ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM W SZCZECINIE W LATACH 2009–2017 

Michał ŚWITŁYK, Robert RUSIELIK

Abstrakt. Celem badań było określenie efektywności technicznej kształcenia prowadzonego na 10 wydziałach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i jej zmian w latach 2009–2017; użyto metody DEA. Badania nad efektywnością wykorzystania środków finansowych, przeznaczonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na prowadzenie zajęć dydaktycznych, pozwoliły na wyodrębnienie trzech grup wydziałów: o stałej efektywności, wydziałów poprawiających swą efektywność oraz wydziałów stale nieefektywnych. Do wydziałów efektywnych w każdym z badanych lat należą: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ekonomiczny, Wydział Techniki Morskiej i Transportu oraz Wydział Informatyki (z wyjątkiem 2009 r.). Pierwsze miejsce w rankingu efektywności technicznej w modelu ukierunkowanym na input zajmuje Wydział Budownictwa i Architektury, natomiast w modelu ukierunkowanym na output pierwsze miejsce zajmują Wydział Ekonomiczny i Wydział Techniki Morskiej i Transportu. Przeciętna wartość indeksu produktywności całkowitej Malmquista w latach 2010–2017 dla modelu ukierunkowanego na input wynosiła 0,9810, średni indeks zmian efektywności wynosił 0,9998, a średni indeks zmian technologicznych – 0,9812. Dla modelu dydaktycznego uczelni zorientowanego na output wartości indeksu Malmquista i jego części składowych wynosiły odpowiednio: 0,9370, 0,9963 i 0,9405.

MODELE HYBRYDOWE W PROGNOZOWANIU BRAKUJĄCYCH DANYCH W SZEREGACH O BARDZO WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OBSERWOWANIA 

Jan ZAWADZKI

Abstrakt. W pracy przedstawiono wykorzystanie pojedynczych i podwójnych addytywnych i multiplikatywnych modeli hybrydowych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach czasowych, z wahaniami cyklicznymi o wysokiej częstotliwości obserwowania dla luk niesystematycznych. Wahania złożone w cyklach: rocznym, tygodniowym i dobowym nakładają się na trend w sposób addytywny lub multiplikatywny. Wahania o parzystej długości cykli (12-miesięczne i 24-godzinne) opisywano za pomocą regularnych modeli hierarchicznych. Modelowaniu i prognozowaniu poddano zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresach godzinnych.