seria Oeconomica

Wydanie 352(94)1 2019

Oryginalne prace twórcze

ZASTOSOWANIE MODYFIKACJI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH DO OCENY STABILNOŚCI FINANSOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Anna CZARNY

Abstrakt. Przewodnim celem opracowania była ocena stabilności finansowej badanych podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu wybranych wskaźników finansowych i ich modyfikacji. Analiza literatury przedmiotu oraz danych liczbowych próby badawczej posłużyła do przybliżenia definicji zastosowanych pojęć oraz skonstruowania wybranych relacji finansowych. Jak wynika z badań, ocena stabilności finansowej badanych podmiotów nie była jednoznaczna, gdyż występowały rozpiętości między wartościami poszczególnych wskaźników. Spowodowane to było głównie sezonowością produkcji lub sprzedaży, co przy profilu działalności spółek z sektora spożywczego ma duże znaczenie. Możliwe było jednak wskazanie podmiotów mających stabilność finansową oraz jej nie mających. W grupie stabilnych finansowo była jedna spółka, natomiast w dwóch spółkach można było wskazać znaczne problemy finansowe, z utratą stabilności włącznie. Uzyskane wyniki badań przedstawiono na rysunkach. Na zakończenie opracowania sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NA PRZYKŁADZIE POWIATU MAKOWSKIEGO 

Zdzisław KOCHANOWICZ, Krzysztof ZALEWSKI

Abstrakt. W artykule przeprowadzono syntetyczną analizę rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem środowiska gmin powiatu makowskiego (województwo mazowieckie) w latach 2010 i 2018. W badaniach uwzględniono 20 cech diagnostycznych reprezentujących dziedziny z badanych obszarów: gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Metodą wykorzystaną w badaniach była wielowymiarowa analiza porównawcza z uwzględnieniem metody bezwzorcowej wykorzystującej unitaryzację zerowaną. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w 2018 r. w stosunku do 2010 r. nastąpił wzrost ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego z równoczesnym zmniejszeniem presji na środowisko w większości gmin. Jednakże jest to zjawisko zróżnicowane w wielu aspektach.

BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE JAKO INSTRUMENT RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ WYKORZYSTYWANY PRZY PLANOWANIU DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 

Iwona MAJCHRZAK, Bożena NADOLNA

Abstrakt. Celem artykułu jest określenie roli i znaczenia budżetowania kapitałowego przy planowaniu działań projektowych. Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe w zakresie istoty i zakresu budżetowania kapitałowego w podejmowaniu działalności projektowej. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. Przeprowadzone badania pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie, że budżetowanie kapitałowe pełni istotną rolę na etapie planowania działań projektowych. Wykorzystanie narzędzi budżetowania kapitałowego jest koniecznością dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy europejskich, jak i dla innych jednostek, które dążą do świadomego podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych w obszarze prowadzonej działalności projektowej.

ROZWÓJ GRUZJI I POLSKI NA TLE KRAJÓW POSTSOCJALISTYCZNYCH 

Nino MIKIASHVILI, Grażyna KARMOWSKA

Abstrakt. Analiza regionalna na poziomie krajów jest częstym tematem opracowań. Dotyczą one również krajów postsocjalistycznych. Zakres analiz jest bardzo różny, obejmuje rozwój ekonomiczny, rozwój społeczeństw czy zrównoważenie środowiska. Tematem niniejszego opracowania jest rozwój państw postsocjalistycznych w trzech płaszczyznach: demografii, gospodarki i środowiska. Wykorzystano Database World Development Indicators do analizy trendów poszczególnych wskaźników w skali ogólnej (wartości średnich, maksymalnych i minimalnych). Na ich tle przedstawiono zmiany, jakie zaszły w Gruzji i Polsce. Mimo znacznych różnic między Polską a Gruzją w kilku wskaźnikach mają one zbliżone wartości: trend spadkowy przyrostu ludności, podobne wartości oczekiwanej długości życia, roczny wzrost PKB o ok. 4%, tendencje wzrostowe eksportu i importu. Nie udało się wykazać konwergencji w ramach wybranych obszarów między krajami postsocjalistycznymi.

PROGNOZA WARTOŚCI SKŁADOWYCH WSKAŹNIKA HDI DLA KRAJÓW EUROPY NA LATA 2018–2022 

Maciej OESTERREICH

Abstrakt. W artykule przedstawiano prognozy wartości czterech składowych wskaźnika rozwoju społecznego, dotyczących trzech sfer życia: zdrowia, edukacji oraz dochodów, dla 42 krajów Europy na lata 2018–2022, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Do ich wyznaczenia wykorzystano model Holta. Uzyskane wyniki sugerują dalszą poprawę sytuacji społeczno- -ekonomicznej w większości analizowanych krajów. Dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodziły z raportów Human Development Report. Obliczenia wykonano w pakiecie R.