seria Oeconomica

Wydanie 353(95)2 2019

Oryginalne prace twórcze

WPŁYW STRUKTURY BEZROBOTNYCH NA POZIOM WSKAŹNIKA EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ 

Iwona BĄK, Katarzyna WAWRZYNIAK, Antoni SOBOLEWSKI

Abstrakt. Celem artykułu jest sprawdzenie, w jakim stopniu struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wybranych kategorii cech demograficznych wpływa na poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Jako narzędzia badawcze zastosowano współczynniki korelacji Pearsona oraz korelacji wielorakiej pomiędzy wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej a cechami demograficznymi. Współczynniki te obliczono dla powiatowych urzędów pracy funkcjonujących na terenie poszczególnych województw w 2018 roku, aby wykryć prawidłowości we współzależnościach tych wielkości w konkretnym województwie. Okazało się, że przeprowadzone badania nie dały jednoznacznych wyników. Siła zależności pomiędzy badanymi zmiennymi na poziomie kraju (wszystkie powiatowe urzędy pracy) jest znacznie niższa niż na poziomie poszczególnych województw. W każdym województwie zestaw cech demograficznych mających znaczny wpływ na poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej jest odmienny i różni się często kierunkiem odziaływania.

LUKA EMERYTALNA W EMERYTURACH MĘŻCZYZN I KOBIET WE WŁOSZECH I W POLSCE 

Azzurra RINALDI, Dawid DAWIDOWICZ

Abstrakt. Artykuł poświęcony został luce emerytalnej, rozumianej jako różnica między wysokością emerytur otrzymywanych przez mężczyzn i kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch i Polski. W artykule dokonano analizy nierówności i zmian w emeryturach mężczyzn i kobiet oraz podjęto próbę identyfikacji przyczyn tych nierówności. W wyniku przeprowadzonego badania można stwierdzić, że poza nierównościami w wysokości wynagrodzeń, różnica w wieku przejścia na emeryturę mężczyzn i kobiet oraz długość czasu pracy mają znaczący wpływ na lukę emerytalną. Kolejnymi czynnikami mającymi wpływ na wysokość luki emerytalnej są oczekiwana długość życia oraz struktura ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Przeprowadzona analiza porównawcza luki emerytalnej we Włoszech oraz w Polsce pozwala także na stwierdzenie, że poza faktem istnienia luki emerytalnej w obu krajach, w Polsce jest ona wyższa. Ponadto działania podjęte we Włoszech dają szansę na zmniejszenie luki emerytalnej w przyszłości w przeciwieństwie do Polski, gdzie luka emerytalna może się zwiększać, co zwiększa ryzyko wykluczenia społecznego kobiet na emeryturze w przyszłości.

AKCJE JAKO FORMA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC 

Feliks M. STAWARCZYK

Abstrakt. Celem artykułu jest próba analizy i oceny znaczenia akcji jako dodatkowego instrumentu lokacyjnego dla oszczędzających na przyszłą emeryturę. Przewiduje się, że dla przyszłych emerytów ustawowa emerytura nie będzie wystarczająca do utrzymania dobrego standardu życia. Poziom emerytur będzie spadał, a składki emerytalne będą rosły. Dlatego też w inwestycjach w akcje i fundusze akcyjne dostrzega się sposób na zlikwidowanie luki emerytalnej. Uwzględnienie rynku kapitałowego w systemach emerytalnych niektórych wysokouprzemysłowionych krajów przyniosło pozytywne efekty.

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA STUDIA A EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Katarzyna WAWRZYNIAK, Iwona BĄK

Abstrakt. Celem badań przedstawionych w artykule było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile umiejętności kandydata, mierzone wynikami otrzymanymi na egzaminie maturalnym (na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia) lub średnią oceną ze studiów pierwszego stopnia (na studiach stacjonarnych drugiego stopnia), wpływają na realizację efektów kształcenia. Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, przeprowadzono analizę zależności pomiędzy umiejętnościami studenta a efektami kształcenia, z wykorzystaniem miar siły i kierunku związku oraz regresji logitowej. Podstawę informacyjną badań stanowiła baza danych o kandydatach na Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy zarejestrowali się w internetowym systemie rekrutacji w roku akademickim 2015/2016.

DYNAMIKA I KIERUNKI ZMIAN PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Jadwiga ZARÓD

Abstrakt. Rozwój gospodarczy kraju i poszczególnych województw w znacznym stopniu zależy od podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym terenie. Ich analiza pozwala określić aktualną sytuację gospodarki i przyczynia się do wyznaczenia prognoz na przyszłość. Na podstawie danych GUS, dotyczących podmiotów gospodarki narodowej według sekcji i województw, przeprowadzono analizę ich struktury i dynamiki w latach 2008–2016. Badanie struktury na przestrzeni kilku lat umożliwiły wskaźniki struktury i podobieństwa struktur. Do analizy dynamiki wykorzystano indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe oraz średnie tempo zmian. W celu ustalenia kierunków zmian oszacowano funkcje trendów. Funkcje te pozwoliły także wyznaczyć prognozy dotyczące liczby podmiotów gospodarki narodowej. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu populacji podmiotów gospodarczych, określenie kierunku ich zmian oraz wyznaczenie prognoz na przyszłość.